generic propecia Sevgili Peygamberim "aleyhisselat vesselam"
Ana Sayfa

Reslullaha inanmak, Onun stnln anlamak, btn kemlleri anlamak ve inanmak olur. - mm- Rabbn kuddise sirruh

b- Hayat - 1127 (Cum'anz mubarek olsun efendim)

Huzurpnar ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarnz istirham ederiz efendim.
 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim
 
ali zeki osmanaaolu
2008 senesi Ekim ay... Huzur Pnar abone says onbinleri buldu. Bir gün Enver abim beni Saryer'deki evlerine çardlar. Kaç abone oldu buyurdular. Sonra, baz çok hususi nasihatlerde bulundular.

O gün Enver abim buyurdular ki;
"Ekibini salam kur, bundan sonra bir müddet hzl büyürsünüz. Bizim iimiz insanlar kurtulsun diye uramak, ahiretde yanmasnlar diye uramaktr. Dinimizin yaylmas için çalanlar, Peygamber efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" vârisleridir. En zor i, dîne hizmet etmektir. Allahü teala sevdii ii sevdiklerine yaptrr, sevmedii ii sevmediklerine yaptrr. Allahü tealann en sevdii i, dinimize hizmet etmektir. Kim dîne hizmet ederse, din ona sahip çkar. Dîne hizmet eden aziz olur. Ölürken ehid olarak ölür. Emr-i maruf sevab, harp meydannda gazaya verilen sevabdan daha fazladr. Bu zamanda fitne çkarmadan hizmet edebilmek çok mühimdir. Kibir ve ucba da dikkat etmek gerekir. Peygamber efendimiz 'aleyhissalatü vesselam', küçük günahtan saknp, büyük günaha dümenizden korkarm, buyuruyor. Ucubdan çok saknn. Ucub, biz bu günah yapmyoruz, demektir. yilerin düman çok olur. Hased edenler de çok olur, baz eylere kulanz kapayn. Bu dinin iki tane aya vardr. Birincisi, örenmektir, ikincisi de öretmektir. Eer bize ecdadmz dinimizi öretmeselerdi, biz imdi kim bilir ne olurduk! Eer onlar canlaryla, mallaryla, kanlaryla, bol fedakârlklar göstermeselerdi, hiç birimiz slamiyeti bilemezdik. Peki bizden sonra gelecek olan nesiller; ecdadmz bir sürü fedakarlk yapp size bunlar örettiler, peki sizler bize bunlar niçin öretmediniz derlerse halimiz ne olur? Onun için, az da olsa bir eyler yapmalyz. Hiçbir hasenât geri çevirmemeliyiz. mam- Rabbani hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyorlar ki; Allahü teala bir kuluna iki eyi vermise, ona her eyi vermitir. Birincisi, Ehl-i sünnet vel cemaat itikad. kincisi, ilim örendii kimsenin Allah adam olmas. Allah adam olmak çok zordur. Padiaha yazdklar bir baka mektuplarnda yine mam- Rabbani hazretleri buyuruyorlar ki; Bütün vaazlarn, bütün nasihatlerin özü, Allah adamlaryla beraber olmaktr. Çünki, bu dünyada kim ile beraber olunursa, kim sevilirse, ahirette de onunla beraber olunacaktr. Peygamberimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyorlar ki; Kii sevdii ile beraberdir. El mer'ü mea men ehabbe. Allah korusun, bir Allah dümanna muhabbet beslersen, onunla beraber olursun. Bir Allah dostuna muhabbet beslersen, onunla beraber Cennette olursun. nsanlar yanmasn diye uramamz lazm. Sizin ahiretde kurtuluunuz Huzur Pnar ile olur. Huzur Pnar Hocamzn anlatlmasnda çok hizmet ediyor. Bu hizmetlerinizden memnunuz. Hocamz buyuruyordu ki; "Kalbden kalbe bir yol vardr; o yol, muhabbet yoludur. , o yolu ele geçirmektir. Bu muhabbet yolu ele geçerse, insan sevdii ile beraberdir. Gece de beraberdir, gündüz de beraberdir. Dünyada da, ahiretde de beraberdir. Kabrde de, maher yerinde de beraberdir. Sevince beraberlik böyle olur" buyuruyorlard. "nsan sevecei kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmeli" buyuruyorlard. Çünki Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" ; dünyada kimi severseniz ahiretde onun yannda olursunuz, buyuruyorlar. Onun için, Kim olduunuz deil, kiminle olduunuz önemli. Ahiretde nerede ve kimlerle beraber olmak istiyorsak bu tercihi dünyada yapmalyz. Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lazm. Son nefesde beyindekiler silinir, fakat kalbdekiler kalcdr. Beyin, bilgi yeridir, kalb ise sevgi yeridir. Son nefesde iman ile ölmek veya imansz ölmek, kalbdeki sevgiye tabidir." buyurdular. Bundan sonra birkaç ay içinde ikiye katland, yirmibinleri geçti.

Fî emanillah

 
Doumu ile "cihan aydnlatan O nur"a selam olsun


Doumu ile "cihan aydnlatan O nur"a selam olsun.

Huzurpnarnn güzîde üyelerinin, mevlid kandilini tebrik ederiz,

bu gece husûsî dualarnz istirhâm ederiz efendim.

ali zeki osmanaaolu.Hadis-i erifte buyurulduki;

(Bir kimse, beni çocuklarndan, ana-babasndan ve herkesten daha çok sevmedikçe, îman tamam olmaz)

(Allahü teâlâ bir kuluna yaz ve söz sanat ihsân ederse, Resûlullah övsün, dümanlarn kötülesin!)

(Kyâmet günü, önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakîkati bildiriyorum, öünmüyorum.)


Rebî’ul-evvel aynn onbirinci ve onikinci günleri arasndaki gecedir. Dünyâdaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafâ aleyhisselâmn doduu gecedir. Mîlâdn 571. ci senesinde dodu. Bu gece, Kadr gecesinden sonra, en kymetli gecedir. Bu gece, O doduu için sevinenler afv olur. Bu gece, Resûlullahn “sallallahü aleyhi ve sellem” tevellüdü zemânlarnda görülen hâlleri, mu’cizeleri okumak, dinlemek, örenmek çok sevâbdr. Kendileri de anlatrd. Bu gece, Eshâb- kirâm “radyallahü anhüm” da, bir yere toplanp, okurlar, anlatrlard.

Image
Nasl sevmiyeyim ki, bedenimde canmsn,
Hürmetine var oldum, sebebi hayatmsn.
Damarmda kanmsn, bana benden yaknsn,
Sen âklara mâ’ûk ve hep canlara cânân.

Her derde devâ sensin, her rûha ifâ sensin,
Göze sürme, baa tâç, kalblere cilâ sensin.
Habîbullahsn, fevk-i mele-i a’lâ sensin,
Baka kap çalamaz, seni biraz tanyan.MEVLD KANDL


Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed aleyhisselâm, 571 yl Nisan aynn 20’sine rastlayan, Rebi’ul-evvel aynn 12. Pazartesi gecesi, sabaha kar Mekke-i Mükerreme’de dünyaya gelmitir. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doum gününü bayram yapmtr. Bugün de, Müslümanlarn bayramdr. Nee ve sevinç günüdür. Dünyadaki Müslümanlar tarafndan, her sene, bu gece Mevlid kandili olarak kutlanmakta, her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah hatrlanmaktadr. Mevlid, doum zaman demektir.

Resûlullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshâb- kirâma ziyafet verir, dünyay terifindeki ve çocukluk zamanndaki eyleri anlatrd. Hazret-i Ebû Bekir de, halîfe iken, Eshâb- kirâm toplar, Resûlullah efendimizin dünyay terifindeki olaanüstü hâlleri konuurlard. Bu gece, Resûlullahn doum zamannda görülen hâlleri, mûcizeleri okumak, dinlemek, örenmek çok sevaptr. Peygamber efendimizi öven çeitli mevlid kasideleri vardr. Mehur olan ve Türkiye’de sk sk okunan mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asrda yazmtr. Mevlid-i erîf okumak, Resûlullahn dünyaya geliini, mirâcn ve hayatn anlatmak, Onu hatrlamak, Onu övmek demektir. Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi'nden sonra en kymetli gecedir. Bu gece Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doduu için sevinenler afv olur.

Hadîs-i erîflerde buyuruldu ki:

“Beni ana babasndan, evlâdndan ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.”

“Bir eyi çok seven, elbette onu çok anar.”

“Peygamberleri anmak, hatrlamak ibâdettir.”


Bu gece, çalg ve baka haram eyler kartrmadan, Allah rzas için mevlid cemiyeti yapmak, mevlid kasidesi okumak, salevât- erîfe getirmek, tatl eyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin ükrünü yerine getirmek müstehaptr. Dier kandillerde olduu gibi, bugün de, Kur'ân- kerîm okumal, kaza namaz klmal, sadaka vermeli, duâ etmeli, Cenâb- Haktan afv ve mafiret dilemelidir.

PEYGAMBER EFENDMZN DOUMUImageMuhammed aleyhisselâmn (sallallahü aleyhi vesellem) doumunda saysz mûcizeler görülmütür. Kurey’in reislerinden, dedeleri hazreti Abdülmuttalib anlatyor: Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) doduu gece, Kâbe’yi tavaf ediyordum. Gece yarsn geçince, Kâbe, Makam- brahim’e doru secde ediyordu ve “Allahü ekber, Allahü ekber” diye tekbir sesleri ile; “Beni müriklerin pisliklerinden, cahiliyet zamannn kötülüklerinden temizlediler.” diye sesler geliyordu. Bütün putlar yere dütü. En büyükleri olan Hubel yüzü üzerine, bir tan üzerine dümütü. Birisinin, “Âmine, Muhammed’i (sallallahü aleyhi ve sellem) dourdu.” dediini iittim. Safâ tepesine çktm. Bir gürültü vard. Sanki bütün kular ve hayvanlar Mekke’ye toplanmlard. Sonra Âmine’nin evine gittim. Kap kilitli idi. Kapy çalp, “Açn!” dedim. çeriden Âmine; “Muhammed (aleyhisselâm) dodu” dedi. “Getir göreyim.” dedim. “zin yok. Birisi geldi. Çocuu üç güne kadar kimseye gösterme dedi.” dedi. çeri zorla girmek için klç çektim, karma elinde klç, yüzü örtülü biri çkt. “Ey Abdülmuttalib geri dön! Çünkü, olunu melekler ziyaret ediyorlar.” dedi. Titremeye baladm. Bu hâli üç gün kimseye anlatamadm, dilim tutulmutu.

Ayn gece, Kisra’nn saray salland. Bin yldr yanan Mecûsilerin atei söndü. Save Denizi kurudu. Atee tapanlarn âlimi olan Mübedâ müthi bir rüyâ gördü. O gece, güne domadan bütün cihan aydnland ve nûrland.Herkim geldi cihâna ve herkim ki gelecektir,
Hepsinin üstünde Sen, serdârsn yâ Resûlallah!
Cihân banda insan aaçtr gayriler yaprak,
Nebîler meyvedir, özü Sen yâ Resûlallah!
efâ’atin olmasa, hâlimiz hârâb günahdan,
Herderdimize dermân, hep Sensin yâ Resûlallah

Image


Allahü teala "Sen olmasaydn, hiçbireyi yaratmazdm buyuruyor". Öyle bir Peygamberki; bütün insanlardan üstün, bütün peygamberlerden üstün... Kâinatn, Onun hatrna yaratld yüce peygamber. Öyle bir Peygamberki, dier peygamberler, peygamber olduklar halde, Onun ümmetinden bir fert olma istemilerdir. Öyle bir peygamberki, herkes kendisini düünürken O ümmetini düünür. Onun efaati ile kurtulmamak mümkün deil.. ohalde kymet bilelim, Böyle büyük bir peygamberimiz olduunu bilelim, Ona ümmet olmaa layk olalm..(Ümmeti olduumuz devlet yeter). Getirdii din öyle bir dinki; bütün dinleri içinde toplam. Getirdii Kitab öyle bir Kitabki; dört kitab içinde toplam.... Allahü teala itibar dîne vermitir... dikkat edilirse dindar insanlar herzaman itibarl insanlardr. Yani bir insann itibar dîne bal olmasndandr.

Seyyid Abdülhakîm efendi hazretleri buyurdu ki; Her Peygamber, kendi zamânnda, kendi mekânnda, kendi kavminin hepsinden, her bakmdan üstündür. Muhammed “aleyhisselâm” ise, her zemânda, her memleketde, ya’nî dünyâ yaratld günden, kyâmet kopuncaya kadar, gelmi ve gelecek, bütün varlklarn, her bakmdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakmdan Onun üstünde deildir. Bu güçbirey deildir. Dilediini yapan, her istediini yaratan, Onu böyle yaratmdr. Hiçbir insann Onu medh edecek gücü yokdur. Hiçbir insann, Onu tenkîd edecek iktidâr yokdur.

Kâinatta hereyin onun hatrna yaratld, canmz-ruhumuz-hereyimiz-ensevdiimiz, urunda canmz feda olan, efendimizin mübarek doum günü (mevlid kandili) Bu gece Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doduu için sevinenler afv olur. O'nun hatrna var olduk, ebedi alemde kurtuluumuz Efendimiz sayesindedir. Öyle büyük bir peygamber-i zîan'n ümmetiyiz ki,.. Ümmeti olduumuz devlet yeter... Efendimiz öyle büyük ki, O'ndan büyük hiç bir insan yok.. Öyle sevgili ki, O'nun efaati ile kurtulmamak mümkün deil (yeterki mübarek efaatlerine layk olabilelim..), O halde, O'na olan sevgimizi, muhabbetimizi, ihlasmz, sdk ve sadakatimizi göstermeliyiz...
Dünya ve ahiretde huzur ve saadet isteyen O'nu sevmeli, O'nun sevdiklerini sevip, sevmediklerini sevmemeli, O'na uymal ve O'nun ve eshabnn yolundan gitmelidir.

Allahü tealaya emanet olunuz efendim.

Huzurpnar ailesinin muhterem üyelerinin, mevlid kandilini tebrik ederiz,
(husûsen bu gece) müstecâb dualarnz istirham ederiz efendim.

ali zeki osmanaaolu


Ey günâhllar sna, sana snmaa geldim!
çok kabâhatler iledim, sana yalvarmaa geldim!

Karanlk yerlere sapdm, bataklklara saplandm,
doru yolu aydnlatan, k kaynana geldim!

Çkacak bir canm kald, ey bütün canlarn cân!
uygun olur mu söylemek, cânm fedâya geldim!

Derdlilerin tabîbisin, ben ise gönül hastas,
kalb yarama devâ için, kapn çalmaa geldim!

Cömerdlerin kapsna, birey götürmek hatâdr.
basmakla eref verdiin, topra öpmee geldim!

Günâhlarm çok, da gibi, yüzüm kara, katran gibi,
bu yükden ve siyâhlkdan temâm kurtulmaa geldim!

Temizler elbet hepsini, ihsân deryândan bir damla,
gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim!

Kapna yüz sürebilsem, ey canmdan azîz cânan!
su ile olmyan iler, hâsl olur o toprakdan!
----

Ey güzeller güzeli, beni sevdânla yakdn!
görmüyor birey gözüm, her an hulyânla aklm!

Sen (Kabe kavseyn) âh, ben ise azgn köle,
Sana konuk olma, nasl söyler bu akn?

Acyp bir baknca, ölü kalbler diriltdin,
sonsuz merhametine snp, kapn çaldm!

yilik kaynasn, dermanlar deryâssn!
Bir damla lutf et bana, derde devâsz kaldm!

Herkes gelir Mekkeye, Kâ’be, Safâ, Merveye,
ben ise senin için, dalar tepeler adm!

Dün gece, bir rü’yâda göklere dedi bam,
kapndaki uaklar, enseme basd sandm!

Ey Câmî hazretleri, sevgilimin bülbülü!
i’rlerin arasndan, u beyti seçdim aldm:

(Dili aa sarkk, uyuz köpekler gibi,
bir damlack umarak, ihsân deryâna vardm.)

Öyle neeliyiz seviniyoruz,
sanki bulutlarda dolayoruz,
uzansak ay' elimizle tutarz,
eilsek yldzlar toplarz.

Çünki, bizi muhatap ald rabbimiz,
onun emr ve yasaklarna tâbîyiz,
ve de öyle bir nebînin ümmetiyiz,
uruna kâinat yaratt rabbimiz.

Herkes kendi hocasyla övünür,
benim sahibim kâinatn en üstünüdür,
hocamn hocalarnn hocasdr o server,
onsuz olunurmu iki alemde münevver.

Bu nimet öyle büyük ereftir-saadettir,
kymetini bilmeyeni dövmek gerektir,
bukadar nimet içinde kimki üzüntülüdür,
milyar sahibinin kuru kaybetmesi gibidir.

Böyle erefli bir kafileyiz, aileyiz, ümmetiz...
müjdelerolsun, kavutuk nimetlere, dahane isteriz.
buna ramen dünya için hala üzülürsek biz,
Rabbimizi gücendirir, büyüklerimizi incitiriz..

Kâinat urunda yaratt yüce Mevla’m,
Akndr âlemleri döndüren sr EFENDM.
Sevginle dolan kalpler Mevla'ya yakn olur,
zinde gidilecek: Sensin tek nûr EFENDM.

Tüm mü’minler daima hasretinle yanmakta,
Pâk ismini andkça kalpler huzur bulmakta,
Bir kez rüyada gören en bahtiyar olmakta,
Rabbin sevgilisisin, Sensin tek yâr EFENDM.

Müsliman gönüllerde comaktadr bir arzû,
efaatine ermek herkesin tek umudu,
Seni candan çok sevmek: mü’minlik ölçüsü bu,
Seni sevemeyenlere dünyalar dâr EFENDM.

Seni övebilecek sözler bulmak ne mümkün,
Yolundan gayr yollar, izler bulmak ne mümkün,
Akn gibi yakacak közler bulmak ne mümkün,
Ümmetin yarasn lutfeyle sar EFENDM.

Zerreler seni seven Hakkn akyla döner,
Tüm varla rahmetsin, Sensiz yldzlar söner,
Sana has ümmet olmak; budur en büyük hüner,
Doruya gidecek yol bir sende var EFENDM.

Kurbandr sana canlar, hayranndr ummanlar,
En küçükten büyüe sevdâln yaayanlar,
Sevdiklerinden olmak ümîdi tayanlar,
Hasretinle etmekte hep âh-ü zâr EFENDM.

Kur'an Seni övüyor ey insanlk önderi,
Allah Seni seviyor ve Seni sevenleri,
Sevdândr fetheyleyen tüm mü'min gönülleri,
Adn akla anmak: ne büyük kâr EFENDM.

lk insandan bu yana toplansa hep insanlar,
Konulsalar üst üste dehalar, kahramanlar,
Büyüklükte erimez topuuna tüm bunlar,
drâk edemeyene yakr ar EFENDM.

 
comprar viagra generico